Adatkezelési tájékoztató

Egyesületi adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az egyesület tagjainak és az egyesület túráin és rendezvényein és eseményein résztvevőknek továbbiakban: Érintettek - önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján:

 • adataik nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala
 • a tagok tevékenységének nyilvántartása
 • túrákhoz, rendezvényekhez a jogosultságok ellenőrzésének lehetővé tétele
 • hírlevelek küldése a tagok elektronikus és /vagy postai címére
 • továbbá az adatvédelmi követelmények ismertetése.

A tájékoztató alapját képező jogszabály:

 • 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint a az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete.

A tájékoztató hatálya kiterjed az egyesület tisztségviselőire, tagjaira, valamint az egyesület túráin és rendezvényein való résztvevőkre.

Az egyesületben a fenti adatok kezeléséért az egyesület elnöke, alelnöke, illetve az általuk kijelölt egyesületi tag a felelős.

 • Az adatkezelő neve: Halasi Bringabarát Klub
 • Az adatkezelő székhelyének címe: 6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.
 • Elérhetőség: E-mail: halasikerekesek@gmail.com

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés az egyesületi tagok esetében a tagnyilvántartás, az egyesület túráin és rendezvényein, résztvevőknek pedig a különböző eseményeken, versenyeken való részvételhez szükséges személyes adatok rögzítésére alkalmazott nyilvántartás. Mindezen adatok az Érintettek önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján kerülnek rögzítésre.

A kezelt adatok köre

 • Egyesületi tagok esetében: név, lakcím, e-mail cím
 • Az egyesület túráin és rendezvényein, különböző eseményein, versenyeken résztvevők esetében: név, lakcím, e-mail cím

Az adatkezelés célja:

 • az egyesületi tagok és a túrákon, és az egyesületi túrákon, rendezvényeken, eseményeken résztvevők azonosíthatósága
 • a folyamatos kapcsolat és tájékoztatás feltételeinek biztosítása
 • statisztikai adatok készítése az egyesületi programokról

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokat harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező adattovábbításra.

Az Adatkezelő, jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő adatfeldolgozásra csak jelen tájékoztató elnökség általi módosítása esetén adhat megbízást.

Az adatkezelés időtartama:

Egyesületi tagok esetében a tagsági viszony kezdetétől a tagsági viszony megszűnéséig. A tagsági viszony megszűnésének módjairól az egyesület Alapszabálya rendelkezik.

A túrákon, rendezvényeken, eseményeken résztvevők esetén az Adatkezelő saját honlapján statisztikai adatként megőrzi az érintettek nevét és lakcíméből az ország, vagy/és helység nevét. Az adatkezelés időtartama fenn áll az egyesület működésének végéig.

A személyes adatok törlése, a személyi adatokban bekövetkezett változások bejelentése:

Az egyesület tagjai tagságuk megszűnéséig nem kérhetik (törvényi kötelezettségi nyilvántartáson felüli) adataik törlését. A tagság megszűnésekor az Adatkezelő írásban köteles közölni az adott személlyel, hogy adatait a tagnyilvántartásból törölte.

A túrákon, rendezvényeken, eseményeken résztvevők adataik törlési igényét írásban kérhetik az adatkezelőtől, melynek teljesítéséről az Adatkezelő 30 napon belül köteles írásban tájékoztatni az érintettet.

A személyi adatokban bekövetkezett változás bejelentése csak az egyesület tagjai számára kötelező a változás bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül napon.

Az Adatkezelő a birtokában levő személyes adatokat tovább nem dolgozza fel, ezért adatfeldolgozásra megbízást nem ad.

Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az Érintetteket az egyesület honlapján vagy emailben történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Érintett 15 napon belül, írásban nem jelzi a módosítással kapcsolatos kifogását, akkor részéről elfogadottnak tekinthető a tájékoztató módosítása.

Az Érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adataik kezeléséről az Érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. A tájékoztatást igénylő kérelmet e-mailben, az halasikerekesek@gmail.com vagy postai úton a 6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8. címre kell eljuttatni, amire 15 napon belül választ kap az érintett.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

 

Halasi Bringabarát Klub

Halasi Bringabarát Klub
6400 Kiskunhalas
Sétáló utca 8
Számlaszám :
51700306-15448479

Adószám: 18648991-1-03
halasikerekesek@gmail.com